Drachten, Helmhout 31

Friesland

| Groningen

| Drenthe

Verwarming zonder verbruikskosten
Van laadpalen, Airco tot zonnepanelen en uw groepenkast
Gasloos of besparen
Duurzame energie zelf opwekken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Green-Movement Installatietechniek (KvK 84857838)

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Green-Movement Installatietechniek en opdrachtgever waarop Green-Movement Installatietechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die Green- Movement Installatietechniek, voor de uitvoering van de dienstverlening, aangaat met derden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Bij een eventuele nieuwe overeenkomst wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een situatie voordoet die niet omschreven staat, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze voorwaarden.

Artikel 2: De offerte en prijswijziging

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten dienstverlening op basis van de door de opdrachtgever verschafte informatie.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Green-Movement Installatietechniek niet.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, waaronder verzend- en administratiekosten.
 6. Een samengestelde offerte verplicht Green-Movement Installatietechniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of bij andere opdrachtgevers
 8. Indien Green-Movement Installatietechniek bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Green-Movement Installatietechniek onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Green-Movement Installatietechniek rustende verplichting ingevolge de wet;
  • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Green-Movement Installatietechniek alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. Green-Movement Installatietechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Is voor de voltooiing van de dienstverlening een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Green-Movement Installatietechniek schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de opdrachtgever Green-Movement Installatietechniek een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de dienstverlening.
 3. Indien de voor de uitvoering van de dienstverlening de benodigde gegevens niet tijdig aan Green-Movement Installatietechniek zijn verstrekt, kan Green-Movement Installatietechniek de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Green-Movement Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Green-Movement Installatietechniek is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtgever stelt Green-Movement Installatietechniek niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de dienstverlening schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4: Uitvoering, wijziging overeenkomst en overmacht

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Green-Movement Installatietechniek het recht bepaalde dienstverleningen te laten verrichten door derden.
 2. Indien door Green-Movement Installatietechniek of de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de dienstverlening werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste.
 3. Indien opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de dienstverlening, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Green-Movement Installatietechniek.
 4. Als naar het oordeel van Green-Movement Installatietechniek de uitvoering van de dienstverlening ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het oorspronkelijk overeengekomen kan uitvoeren, heeft Green-Movement Installatietechniek het recht deze dienstverlening in overleg te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
 5. Wijzigingen in de dienstverlening en/of (individuele) afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Green- Movement Installatietechniek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Green-Movement Installatietechniek de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 8. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Green-Movement Installatietechniek op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Alle wijzigingen in de dienstverlening behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 10. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Green-Movement Installatietechniek en de opdrachtgever onderling worden verrekend.
 11. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever: Indien de dienstverlening door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, krijgt de opdrachtgever geen vermindering van de overeengekomen totaalprijs.
 12. Overmacht aan de zijde van Green-Movement Installatietechniek: Indien de dienstverlening door overmacht bij Green-Movement Installatietechniek tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Green-Movement Installatietechniek onmiddellijk contact op met de opdrachtgever zodat nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en geheimhoudingsplicht

 1. Green-Movement Installatietechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken;
  • De overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer uitgevoerd kunnen worden;
  • Na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever de overeengekomen verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Green-Movement Installatietechniek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging geschiedt elektronisch.
 4. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan zijn niet tussentijds opzegbaar.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven

– ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Green-Movement Installatietechniek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Green-Movement Installatietechniek op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bij koop heeft de Green-Movement Installatietechniek het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten.
 4. Bij niet tijdige betaling heeft Green-Movement Installatietechniek de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is Green-Movement Installatietechniek, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Green-Movement Installatietechniek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door Green-Movement Installatietechniek specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.
 3. Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door Green-Movement Installatietechniek gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij Green-Movement Installatietechniek rusten.

Artikel 8: Klachten en wanprestaties

 1. Klachten over de verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Green- Movement Installatietechniek. De opdrachtgever dient de klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat Green-Movement Installatietechniek in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten welke Green-Movement Installatietechniek meer dan 14 dagen nadat de dienstverlening is afgerond, bereiken zullen door haar slechts uit coulance in behandeling worden genomen en hebben verval voor opdrachtgever van iedere formele aanspraak tot gevolg.
 3. Indien de klacht naar oordeel van Green-Movement Installatietechniek gegrond is, biedt Green-Movement Installatietechniek opdrachtgever de mogelijkheid om de dienstverlening naar rato van de omvang van de klacht, opnieuw uit te laten voeren, mits opdrachtgever, binnen 60 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, hiertoe een concreet verzoek indient, dan wel hiertoe in overleg is getreden.
 4. Ingeval de prijs van een vervangende dienstverlening hoger is, dan de gefactureerde prijs van de reeds uitgevoerde dienstverlening, zal Green-Movement Installatietechniek ter zake van de meerkosten opdrachtgever een factuur van deze meerkosten toezenden.
 5. Ingeval de prijs van een vervangende dienstverlening lager is, dan de gefactureerde prijs van de reeds uitgevoerde dienstverlening, zal een restitutie van 50% van het verschil plaatsvinden.
 6. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 7. Klachten betreffende de dienstverlening zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg, die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de dienstverlening, in acht heeft genomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Schade waarbij de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Green-Movement Installatietechniek rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, wordt vergoed tot maximaal de factuurwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Green-Movement Installatietechniek te verstrekken uitkering.
 2. Green-Movement Installatietechniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Green-Movement Installatietechniek voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Green-Movement Installatietechniek bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld Green- Movement Installatietechniek of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

 1. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden zijn steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Green-Movement Installatietechniek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

 1. Green-Movement Installatietechniek dient voor de dienstverlening te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Green-Movement Installatietechniek uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten de invloedssfeer van Green-Movement Installatietechniek en kunnen Green-Movement Installatietechniek niet worden aangerekend.